PRIVACYSTATEMENT STICHTING ZWEMBAD WINSUM

Inleiding

Wij, Stichting Zwembad Winsum, verwerken een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacy statement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken op onze website persoonsgegevens op de volgende wijze:

Aanmeldformulier

Op onze website bevindt zich een aanmeldformulier. Wij vragen in deze formulieren gegevens over u en eventueel uw kind(eren). Wij verwerken in dit formulier (mogelijk) de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van u en/of uw kind:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• IBAN nummer
• Tevens kan er een foto nodig zijn i.v.m. pascontrole

Indien u ons niet toestaat bovengenoemde gegevens te verwerken/gebruiken/tijdelijk op te slaan kan het gevolg zijn dat u aan bepaalde activiteiten niet kunt deelnemen.

Aanmelden via balie

Ook bij het aanmelden aan de balie worden gegevens gebruikt. Dit zijn alleen gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van een abonnement of dienst, die u bij ons wil afnemen, zoals een zwemabonnement. De gegevens die hier gevraagd worden zijn:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• IBAN nummer
• Tevens kan er een foto nodig zijn i.v.m. pascontrole

Indien u ons niet toestaat bovengenoemde gegevens te verwerken/gebruiken/tijdelijk op te slaan kan het gevolg zijn dat u aan bepaalde activiteiten niet kunt deelnemen.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.
Ten tijde van een pandemie kan het ook zijn dat uw naam en telefoonnummer met de GGD worden gedeeld.
Alleen als zij daar om vragen, wij doen dit niet pro-actief.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw privacy rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden indien u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Te weten functionele cookies en analytische. Met behulp van functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De functionele cookies die wij gebruiken worden door onszelf geplaatst en worden slechts gebruikt om onze website correct te laten functioneren.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:
Stichting Zwembad Winsum
Wierdagweg 2B
9951TM  Winsum
Website: http://www.zwembad-dehogevier.nl
E-mail: info@zwembad-dehogevier.nl
Tel: +31 (0)595-441965